Facebook YouTube

Betingelser

Booking af rejsearrangement.
Aftalen er bindende for begge parter når den af SportConcept International fastsatte indbetaling er modtaget rettidigt. Bestillingen er bekræftet når kunden, via mail, har modtaget endelig ordrebekræftelse fra SportConcept International.

Betaling
Der betales online med flg. kreditkort; Dankort, eDankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron og JCB.

Der sendes en kvittering for din bestilling pr. mail når du gennemfører bookingen. Denne skal betragtes som en reservation og ikke en endelig booking. Vi bekræfter bestillingen hurtigst muligt efter din bestilling og først derefter er bookingen bindende for begge parter. Vi hæver først pengene på dit kreditkort når du har modtaget endelig bekræftelse pr. mail.
 
Afbestilling
Da alle rejsearrangemeneter : Fodbold-Basketball-Håndbold-og Motorsportsrejser er pakker der er forudbetalt inden sæsonstarten er der ikke mulighed for at annullere en bekræftet bestilling. Undtaget herfor er dog, såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende. I sådanne tilfælde kan rejsen aflyses vederlagsfrit. Det er dog betinget at enten det danske Udenrigsministerium eller Sundhedsmyndighederne direkte fraråder rejser til det pågældende område.
 
Afbestilling ved akut sygdom.
Kunden kan, i forbindelse med sygdom eller lignende, sikre sig  tilbagebetaling af det indbetalte beløb - ved at tegne afbestillingsforsikring hos Europæiske rejseforsikring (til en pris der svarer til 6 % af rejsens pris). Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegynde rejsen p.gr af død eller akut sygdom-/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det der kan sidestilles hermed hos sikrede selv eller dennes nærmeste familie. Afbestillingsforsikringen skal tegnes ved bestilling af rejsen. Der kan også tegnes en årsrejseforsikring. Kontakt evt. rejsebureauet eller Europæiske rejseforsikring for nærmære info.
 
Rejse- og ulykkesforsikring
Kunden er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse,  hjemtransport, bagage, ulykke mv. undervejs.  Det anbefales derfor at kunden tegner en rejseforsikring.  
 
Kampflytning
Flyttes planlagte kampe fra en dato til en anden på grund af TV-dækning - pokalrunde eller lignende - flyttes hele arrangementet, såfremt det er muligt, med til den nye dato. Der vil derfor ikke være tale om refundering af /tilbagebetaling af rejsearrangementet. SportConcept International kan ikke gøres ansvarlig for ændrings- eller annuleringsomkostninger til flyselskaber m.m som følge af ændrede kampdato'er. Såfremt flytningen er forbundet med extra omkostninger står det for kundens egen regning.Da kampe ofte flyttes med kort varsel, er det kunden selv der via klubbernes hjemmeside eller via lokale nyhedsmedier skal holde sig opdateret ang. kamp og kick-off tider. Det anbefales, på grund af risiko'en for ændring af kampdato'erne, at rejsepakkerne bestilles med 3 overnatninger.
 
Billetter
Under de forskellige kamparrangementer står der udførligt beskrevet hvilken type billet der er indeholdt i arrangementsprisen (det er som oftest muligt at opgradere prisen mod merbetaling). Billetterne afleveres i hotelreceptionen dagen inden - eller senest om formiddagen på kampdagen.

Aflysning på grund af force majeure.
(katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lign. forhold)
SportConcept kan aflyse en rejse på grund af force majeure. SportConcept er da forpligtet til straks at underrette de tilmeldte. "Lider kunden tab som følge af, at arrangøren ikke kan opfylde de aftalte vilkår, eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre; 4) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren  eller nogen arrangøren er ansvarlig for ikke med passende omhyggelighed, kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet." Det indbetalte beløb vil ubeskåret blive tilbagebetalt, derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen erstatning.

Ansvar
Kunden skal respeltere den ordensregler der ex. er fastsat med hensyn til ophold på hoteller m.v.  Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre bortvisning fra hotel, således at videre ophold må foretages på kundens egen foranledning og regning. Kunden er erstaningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader vedkommende forvolder på ejendele som tilhører medrejsende, hotel etc..

Kunden er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Som udgangspunkt bør passet altid gælde mindst 6 måneder efter hjemkomst. Yderligere oplysninger kan indhentes på det pågældende lands ambassade eller konsulat. SportConcept International  kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter.

Reklamationer
Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald- eller hvis arrangøren tilbyder at afhjælpe manglen inden for rimelig tid - kan kunden ikke tilkomme nogen form for erstatning. Jvf. § 24 " Erstatningen efter § 22 og 23 kan i aftalen om køb af pakkerejsen begrænses i overensstemmelse med regler i internationale konventioner, som gælder for den mangelfulde del af  pakkerejsen".

Prisændringer
SportConcept International  forbeholder sig ret til prisreguleringer som følge af valutaændringer, stigende transportudgifter, skatter og afgifter, olietillæg etc..
"Arrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen som følge af ændringer i:

  1. Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
  2. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter eller
  3. Valutakurser som er anvendt efter beregningen af den pågældende pakkerejse (primo juli 2011).

Grupperejser
Der gælder særlige betingelser for grupperejser. Disse kan rekvireres ved henvendelse til bureauet på 70200970 eller på info@sportconcept-int.com

Udvidet ansvarsforsikring
SportConcept Int. er tilsluttet Danmarks Rejsebureau Forenings udvidede ansvarsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S, DRF medlems nr. A0079.

SportConcept International har medlemsnummer 113 i Rejsegarantifonden.

I øvrigt.
Henvises til "Lov om pakkerejse,  Lov nr. 471 af 30 juli 1993, gældende pr. 1. oktober 1993. Betingelserne fremsendes ved bestilling/ med bekræftelsen.

Forbehold
Der tages forbehold for eventuelle tryk- eller skrivefejl i programmet, samt åbenbare forkerte priser.

 
 
 
© 2017 SportConcept International | Fugholm 17 | 8700 Horsens | Tel. +45 7020 0970 | info@sportconcept-int.com